Om SkoleKirke Syddjurs / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægt

For samarbejde mellem menighedsråd, Syddjurs Provsti (Syddjurs Kommune), Århus Stift om Skole-kirke-samarbejde i Syddjurs
 
I henhold til lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 9 af 3. januar 2007 kapitel 8 § 42a og § 43 a, med de ændringer, der følger af lov nr. 531 af 6. juni 2007.
 
Menighedsråd i Syddjurs Provsti, Århus Stift indgår samarbejdsaftale efter reglerne i denne vedtægt om videreførelse af det skole-kirke-samarbejde, som påbegyndtes 1. december 1993 i Ebeltoft, Rosenholm og Rønde Kommuner.
 
§ 1. Samarbejdets hjemsted, formål og form
Samarbejdets hjemsted er Syddjurs Provsti.
Samarbejdet mellem menighedsrådene har til formål at give skole-kirke tilbud i Syddjurs Provsti.
 
De enkelte præster og menighedsråd forpligter sig til at
- forsøge at udbygge samarbejdet med skolerne
- gennemføre konkrete samarbejdsprojekter
 
§ 2. Tidsramme
Skole-kirke-samarbejdet forsætter med denne nye vedtægt pr. 1. september 2015 og indtil anden beslutning eller ændring.
 
§ 3. Optagelse og deltagelse i samarbejdet
Skole-kirke-samarbejdets medlemmer er alle menighedsråd i Syddjurs Provsti.
Et menighedsråd kan udtræde med et års varsel inden 1. januar året før udtrædelse.
Udtrædelsen meddeles Provstiudvalget i Syddjurs Provsti.
 
§ 4. Finansiering af samarbejdet
Samarbejdet har provstiet som ramme jf. § 43 a. Udgifterne til samarbejdet finansieres af provstiudvalgskassen, jf. § 5, stk. 6-7, og § 17 g, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi.
 
Provstiudvalget udmelder hvert år forud for budgetsamrådet en driftsramme, der står i forhold til finansieringen af SkoleKirke samarbejdets aktiviteter. 
 
Den endelige driftsbevilling vedtages af budgetsamrådet og meddeles medio september.
 
Provstiudvalget kan søges om ekstraordinært tilskud over provstiet reservefond.
 
§ 5. Budgetsamråd og provstiudvalgs kompetence.
Skole-kirkemedarbejderen er ansat og lønnet af provstiudvalget i Syddjurs Provsti. Øverste judiske og økonomiske myndighed er budgetsamrådet og provstiudvalget.
 
§ 6. Skolekirkeudvalg
Som sparringspartner og samtaleforum for provstiudvalget og skolekirkemedarbejderen er nedsat et skolekirkeudvalg.
 
Skolekirkeudvalget tilstræbes at bestå af 8 valgte medlemmer, 3 præster og 5 menighedsrådsmedlemmer fra Syddjurs provsti samt provsten som er født medlem af udvalget.
 
For at sikre bredde og medansvar i skolekirkeudvalget skal det tilstræbes, at alle samarbejdszoner er repræsenteret. Skolekirkeudvalget kan tillige suppleres med et antal medlemmer ansat som lærere i Syddjurs provsti. Skolekirkeudvalget konstituerer sig med formand og næstformand.
 
Skolekirkeudvalget afholder møder med skolekirkemedarbejderen efter behov og arrangerer 1 gang årligt et årsmøde for alle samarbejdspartnere i Syddjurs Provsti.
Samarbejdspartnere er skoler, menighedsråd, provstiudvalg, præster og frivillige i skolekirkeregi.
På årsmødet orienteres om afholdte skolekirkearrangementer og kommende, ligesom der vælges medlemmer til skolekirkeudvalget. Skolekirkeudvalget vælges for en 2 årig periode, og vælges ulige år. Det tilstræbes, at der ud over de 8 valgte medlemmer til skolekirkeudvalget vælges 1-2 suppleanter, der kan tiltræde udvalget ved behov. 
 
§ 7. Kontakt til menighedsråd i Syddjurs Provsti
Hvert menighedsråd vælger en skolekirkekontakt for at sikre bredde og medansvar for skolekirkearbejdet i alle menighedsråd i Syddjurs Provsti.
Skolekirkekontakten er kontaktperson for skolekirkemedarbejderen i skolekirkeanliggender.
Skolekirkekontakten orienterer i menighedsrådet om skolekirkearbejdet i Syddjurs provsti.
 
§ 8. Skolekirkemedarbejder
Provstiudvalget i Syddjurs provsti har ansat en læreruddannet skolekirkemedarbejder med et gennemsnitligt ugentlig timetal på 32 timer, hertil en teolog, der er tilknyttet svarende til 25 %. 
Teologen agerer dels som producerende medarbejder på lige fod med skolekirkemedarbejderen samt som sparringspartner for skolekirkemedarbejderen. Der er kontor for begge Molsvej 8 A.
 
Ansættelsen foretages af provstiudvalget i samarbejde med skolekirkeudvalget.
 
Skolekirkemedarbejderens arbejdsområde er Syddjurs Provsti.
 
Skolekirkemedarbejderen står under provstens tilsyn.
 
Skolekirkemedarbejderens stillingsindhold er følgende:
  • udfærdige projekter
  • kommunikation omkring arrangementer, SkoleKirke, projekter mv.
  • indgå i arbejdsfælesskaber i henholdsvis landsnetværket og stiftsnetværket og evt. ad hoc samarbejdsgrupper
  • praktisk hjælp (sekretærvirksomhed)
  • koordination
    - mellem skoler/menighedsråd/ præster, herunder informationsvirksomhed       - inden for konkrete projekter                                                                               - distribution af materialer
  • ansvar for at holde sig opdateret på kristendomskundskabsfagets udvikling og indhold
  • ansvar for at holde sig opdateret på udviklingen af nyue relevante materialer og viden - trykte såvel som digitale
 
§ 9. Tvister
Enhver tvist om nærværende forståelse, fortolkning eller udfyldning eller om forholdet mellem de samarbejdende menighedsråd og et medlem eller medlemmerne indbyrdes afgøres af provsten og/eller biskoppen, hvis afgørelse kan påklages til Kirkeministeriet.
 
§ 10. Ikrafttræden
Denne vedtægt er gældende fra 1. september 2018.
Vedtægten kan ses på skole-kirke-samarbejdets hjemmeside www.sksyddjurs.dk samt på provstiets hjemmeside
SkoleKirke i Syddjurs | Syddjurs Provsti - Syddjurs Kommune